Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kuntayhtymän maksutaksa

Yhtymähallitus 16.12.2021 165§

Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu 51,50€.

Jos et pääse vastaanotolle tai tutkimukseen, muista peruuttaa varattu aika edellisenä arkipäivänä klo 14 mennessä!

Asiakkaalta perittävät maksut

A) Avohoito

(Asiakasmaksulaki 734/92, 7-9 §, 25 §; Asetus 842/2014)

 1. Lääkärikäyntien maksut
 • terveysasemilla asioinnista peritään käyntimaksu 20,90€ kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa
 • maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyessä suoraan osastolle
 • peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu 51,50€; ei alle 18-vuotiailta

 1. Terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti
 • maksuton 1.7.2021 alkaen (asiakasmaksulakimuutos 1.7.2021)

 1. Fysioterapiamaksut
 • yksilöterapiasta peritään 11,60 €/käyntikerta (maksukaton ylittymisen jälkeen maksuton)
 • kotikäynti 12,20 €/käyntikerta
 • veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen. Maksua ei peritä myöskään alle 18-vuotiailta eikä pelkästään apuvälinetarpeen arviointiin perustuvista käynneistä
 • apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 20 €/tunti + kilometrikorvaus (minimiveloitus 15 €) (YH 19.12.2012/202 §)

 1. Suun terveydenhuollon maksut
 • alle 18-vuotiaille maksutonta
 • maksut määräytyvät toimenpiteiden mukaan.
 • hoitoon ja tutkimuksiin lisätään aina perusmaksu (maksuasetuksen 772/98 § 9 mukaiset enimmäiskorvaukset):

4.1 Perusmaksu

Suuhygienisti 10,30 €/käynti
Hammaslääkäri 13,30 €/käynti
Erikoishammaslääkäri 19,50 €/käynti
Käynti asiakkaan luona hammaslääkäri 18,90 €/käynti
Käynti asiakkaan luona, muu henkilö 12,00 €/käynti

4.2 Tutkimukset:

a) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralla 8,50 €
b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta 8,50 €
c) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 19,20 €

4.3 Ehkäisevä hoito

Kulloinkin voimassa oleva sairausvakuutuskorvaustaksa; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteet käyntikerralta 8,50 €

4.4 Sairauksien hoito

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 5 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä. Kultakin toimenpiteeltä:

Vaativuusluokka:

0-2 8,50 €

3-4 19,20 €

5-7 38,00 €

8-10 55,60 €

11- 78,00 €

4.5 Proteettiset toimenpiteet

a) proteesien hoito:

pohjauksella 55,60 €
korjaus 38,00 €

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 €

c) kruunut ja sillat hampaalta 186,00 €

d) rankaproteesi 225,70 €

 • Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.
 • Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu
 • Jos potilaan annettujen käyttöohjeitten vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheutunut oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen, peritään häneltä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten mukaisina.
 • Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus (myös miinanraivaajat), ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
 • Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 18 vuotta täyttäneiltä käyttämättä jääneen ajan maksu 51,50€. (asiakasmaksulakimuutos 1.7.2021)
 • Hammashoidon maksut eivät sisälly maksukattoon
 • Myös odottavilta äideiltä peritään hammashoitomaksu

 1. Kotisairaanhoidon/kotisairaalan maksut
 • käyntimaksu palveluista on 12,20 €/käynti (enint. 3 kertaa/vrk)
 • lääkärin kotikäyntimaksu 19,20 €/käynti
 • jos asiakkaalla on voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu, ei kotisairaanhoitoa eikä lääkärin kotikäyntimaksua laskuteta
 • veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen
 • kotona annettava hoito ei kerrytä maksukattoa!

 1. Laboratorio- ja röntgenmaksut
 • terveyskeskuksen määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset maksuttomia
 • terveyskeskuksessa yksityislääkärilähetteellä tehtävät diagnostiikkapalvelut ja kuviensiirtomaksut hoitaa Satadiag.

 1. Sarjassa annettava hoito
 • Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,60 €/hoitokerta (esim. siedätyshoito, lääkinnällinen kuntoutus)
 • Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45.
 • ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen
 • veteraaneille maksuton
 • ei peritä alle 18-vuotiailta
  (kotona annettava hoito ei ole sarjahoitoa)

 1. Muut
 • Silmänpohjatutkimuksista/ultraäänitutkimuksista peritään peruuttamattomasta poisjäännistä käyttämättä jääneen ajan maksu 51,50€
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät tutkimukset:
  • hoitajan/asiantuntijahoitajan tekemät tutkimukset 40,00 € /72,00 € (esim. Holter, Spirometria, ABI, EKG)
  • lääkärin tekemät tutkimukset 100,00 €
  • erikoislääkärin tekemät tutkimukset (esim. ergometria) 200,00 €
B) Todistusmaksut

(Asiakasmaksulaki 734/92, 23 §; Asetus 842/23.10.2013)

LÄÄKÄRINTODISTUKSET

 1. TAVALLINEN 51,50 €
 • C-todistus, T-todistus
 • E-lausunto
 • lääkärintodistus vammaispalvelulain perusteella annettavan kuljetukseen hakemiseksi (esim. kuljetuspalvelu)
 • vaihto-oppilastodistus
 • todistus invalidiprosentista verotukseen
 • hammaslääkäritodistus
 • todistus kypäräpakon vapauttamisesta
 • todistus turvavyön käytön tai autoveron vapauttamisesta
 • meripalvelutodistus
 • todistus laskuvarjohyppääjä- ja sukeltajakurssille yms.
 • lausunto oikeudenkäyntiä varten
 • todistus hoitotukea varten
 • todistus vapaaehtoisesta asepalvelusta varten
 • lausunto holhousasioissa, kun asiakas omasta tai omaisensa aloitteesta pyytää
 • lausunto työvoimatoimistoa varten
 • todistus taksiajolupaa varten

 1. AJOKORTTITODISTUS

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyistä ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 61,80 €

Rintamamiestunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä maksua todistuksesta, joka oikeuttaa pääsyn veteraanikuntoutukseen (koskee myös muita sodanaikaisiin tehtäviin osallistuneita esim. miinanraivaajia ja lottia).

Jos lääkärintodistuksia ja -lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään maksu normaaliin tapaan.

Todistusmaksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä vuotuista maksukattoa.

C) Vuodeosastomaksut

(Asiakasmaksulaki 734/92, 12-13 §; Asetus 842/23.10.2014)

 • lyhytaikainen laitoshoitomaksu 49,60 €/vrk
 • alennettu laitoshoitomaksu 22,80 €/vrk, kun maksukatto täynnä
 • päivä- tai yöhoidon maksu 22,80 € (ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen)
 • omaishoidon lakisääteinen vapaa 11,60 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa; peritään myös maksukaton ylittymisen jälkeen)
 • Laitoshoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt seitsemän.
 • Maksua ei peritä yli 5 vuorokauden poissaolon jälkeen.
 • Vuodeosastopotilailta ei laskuteta fysioterapiahoitoa erikseen
 • Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy kiireellinen hammashoito ja pitkäaikaiseen hoitoon suun terveys kokonaisuudessaan

Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi lukuun ottamatta tilanteita, joissa potilas lähetetään välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan vastaanottavaan laitokseen (maksuasetus § 2 ja § 12).

Asiakkaalle maksuttomat palvelut
 • neuvolapalvelut ja lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset
 • terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti 1.7.2021 alkaen ((asiakasmaksulakimuutos)
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut
 • työterveyshuollon palvelut työntekijälle
 • puheterapiapalvelut
 • psykologipalvelut
 • terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon hoitajakäynnit; hoitajakäynnit liittyen tartuntatautilain mukaiseen hoitoon, päihteiden korvaushoitoon tai psykiatriseen hoitoon
 • terveyskeskuslääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset
 • sukupuolitautitestit (myös yksityisen määräämät)
 • fysioterapian ryhmiin osallistuminen
 • alle 18-vuotiaan suun terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet
 • alle 18-vuotiaiden lääkäri- ja hoitajakäynnit terveysasemalla
 • alle 18-vuotiaiden käynnit jalkahoitajalla
 • hoitoon liittyvät todistukset:
  • sairaslomatodistukset
  • b-todistus
  • todistus lapsen sairaudesta
  • matkatodistukset esim. todistus koulukyytiä varten, koululaisten ruoka-allergiatodistukset
  • nuorison terveystodistukset
  • tutkimus- ja hoitomääräykset
  • lausunto asevelvollisuudesta vapauttamiseksi
  • SVOL-lähete/maksusitoumus lääkinnälliseen kuntoutukseen
  • aborttilausunnot
  • sterilointitodistus
  • kuolintodistukset
  • holhoustodistukset; holhouksen purkaminen (tuomioistuimen tai maistraatin määräyksestä), kehitysvammaisten rajoittamispäätökset, todistus vammaisen pysäköintiluvasta
  • todistus veteraanikuntoutusta varten
 • terveysasemalla käytettävät hoitotarvikkeet kuten lääkkeet, sidetarvikkeet ja katetrit
 • diabeetikoille, avannepotilaille ja eräille muille potilasryhmille jaettavat hoitotarvikkeet
 • käynnit sosiaalityöntekijällä ja potilasasiamiehellä
 • kutsuntoihin osallistuvien käynnit
 • isyystutkimukseen liittyvä lääkärikäynti
 • alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat (B-lausunto Kelaa varten)
Veteraaneille maksutonta

(koskee myös miinanraivaajia ja Lotta-tunnuksen omaavia, joille on määritelty sotainvaliditeettiprosentti)

 • lääkärikäynti/hoitajakäynti
 • päivystyskäynti
 • fysioterapiakäynti
 • kotisairaanhoidon käynti
 • sarjassa annettava hoito
 • jalkahoidot
 • todistusmaksut veteraanikuntoutusta varten
 • hammashoito (tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikkaan liittyvä kliininen työ)

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 692 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 22,80 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja siedätyshoito), poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annettavasta hoidosta, työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuksista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä maksukattoon liittyvissä asioissa yhdyshenkilöinä toimivat

Harjavallan terveysasemalla terveyskeskussairaalan osastonsihteeri Jaana Vilkgrund 044 450 3260

Viivästyskorko


Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksamattomat laskut lähetetään perintätoimistoon. Perintätoimisto laskuttaa suoraan asiakasta.

Tarkemmat säädökset

Maksujen määräytymisestä ja perusteista on tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulaissa ja –asetuksessa.

Hinnastot pdf tiedostoina

Lakitietoa: