Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Äitiyden selvittäminen

Lastenvalvojan tehtävänä on toimittaa äitiyden selvittäminen 18 vuotta nuoremman lapsen osalta. Äitiys voidaan selvittää, jos raskaana oleva on saanut virallista hedelmöityshoitoa ja molemmilta on kirjallinen suostumus hoitoon. Lisäksi siittiöiden luovuttajalta pitää olla kielto tietojensa luovuttamisesta. Selvittäminen koskee 1.4.2019 jälkeen aloitettuja hedelmöityshoitojen tuloksena alkanutta raskautta.

Äitiyslain mukainen äitiyden selvittäminen, vahvistaminen ja kumoaminen tapahtuvat soveltuvin osin isyyslain mukaisia menettelyjä noudattaen. Raskaana olevan naispuolinen kumppani voi tunnustaa lapsen ennen lapsen syntymää terveydenhoitajalle tai kätilölle sen kunnan äitiysneuvolassa tai neuvolapalveluja kunnan toimeksiannosta tuottavassa yksityisessä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa perheelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluja. Tunnustamislausuma voidaan antaa myös synnyttävän henkilön kotikunnan lastenvalvojalle raskauden aikana tai lapsen synnyttyä. Tunnustuslausuma annetaan henkilökohtaisesti ja siten, että sekä tunnustaja että synnyttävä henkilö ovat yhtä aikaa läsnä.

Lapsen synnyttänyt äiti, tunnustaja tai henkilö, joka katsoo olevansa tunnustajan sijasta lapsen vanhempi voi viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä ilmoittaa lastenvalvojalle käsityksensä, että äitiyden tunnustanut ei ole lapsen äiti.

Jos lapsen synnyttäneelle on annettu hedelmöityshoidossa annetun lain (1237/2006) 1§:ssä tarkoitettua hedelmöityshoitoa ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena, naisen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, voidaan vahvistaa lapsen synnyttäneen ohella lapsen äidiksi. Vahvistusta ei voida kuitenkaan antaa, jos isyys on isyyslain (11/2015) mukaisesti todettu tai vahvistettu tai se voidaan todeta tai vahvistaa.

Yhteystiedot

Eurajoki

Taina Engblom
Riitta Räikkönen
Tarja Valtonen

Perheoikeudellisten palvelujen esihenkilö