Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Valinnanvapaus terveydenhuollossa

Perusterveydenhuollosta vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman voi valita mistä tahansa Manner-Suomesta. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.

Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Vaihto on henkilökohtainen; mikäli muut perheenjäsenet haluavat vaihtaa terveysasemaa, tulee jokaisesta tehdä oma ilmoitus. Ilmoituslomakkeen voit ladata tästä tai noutaa terveysasemien vastaanotoilta.

Voiko alle 18-vuotias päättää itse hoitavasta terveysasemastaan?

Terveydenhuoltolaki ei ota kantaa alaikäisen oikeuteen valita terveysasemaa. Tässä sovelletaan lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785, 7 §): Jos alaikäinen kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilö siis arvioi, onko alaikäinen kykenevä päättämään itse hoitavasta terveysasemastaan.

Toimintamalli Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä

Jos alaikäinen on vaihtamassa terveysasemaansa johonkin kuntayhtymän terveysasemista, hänen tulee ensin teettää terveydenhuollon ammattihenkilön arvio nykyisellä terveysasemalla. Arvio tulee pyytää kirjallisena. Jos alaikäinen katsotaan ikänsä ja kehistystasonsa perusteella kykeneväksi päättämään hoidostaan, voi hän kirjallisen arvion uudella terveysasemalla esittämällä allekirjoittaa ilmoituksen terveysaseman valinnasta itse. Muussa tapauksessa ilmoituslomakkeeseen vaaditaan molempien huoltajien allekirjoitus.

Linkkejä

Usein kysyttyä valinnanvapaudesta THL:n sivulla.

Hoitopaikan valintaa koskeva informaatio Sosiaali- ja terveysministeriön sivustolla.

STM:n informaatio potilasdirektiivistä

KELAn ohjeet hoitoon hakeutumisesta ulkomaille.

Kelan rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste.