Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit

Terveyskeskuspsykologit tarjoavat varhaiskasvatusikäisten lasten psykologipalvelua taidollisen kehityksen osalta.  Psykologit tarjoavat konsultaatioapua, arvioivat kehitystä eri tavoin ja tekevät harkinnan mukaan psykologisia tutkimuksia lasten erityisvaikeuksien selvittämiseksi ja osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun. Useimmiten lapset ohjautuvat psykologin arvioon neuvolan tai päivähoidon suosituksesta, kun

  • lapsen taitojen karttuminen huolestuttaa 
  • lapsella ilmenee kehityksellisiä pulmia päivähoidossa tai esikoulussa 
  • lapsen oppimisen valmiudet mietityttävät.

Opiskeluhuollon (ent. oppilas- ja opiskelijahuolto) psykologipalvelut kuuluvat esi-, perus- ja toisen asteen opetuksen oppilaille/opiskelijoille. Koulupsykologin asiakkaita ovat Harjavallan ja Nakkilan perusopetusikäiset sekä osaa Eurajoen oppilaista. Opintopsykologi tarjoaa toisen asteen opiskelijoille opiskeluhuollon psykologipalvelua.

Koulupsykologi on perehtynyt lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää oppilaan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Koulupsykologi pyrkii olemaan oppilaan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena.

Koulupsykologin työskentelyn kesto kouluikäisillä voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista harvakseltaan toteutuviin tukikäynteihin.  Koulupsykologin työskentelytapoina voivat olla mm. keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa, psykologiset arvioinnit ja erilaisten lausuntojen laatiminen. Oppilaan tuen tarvetta selvitetään yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Tarvittavan tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen, esim. terveys- tai sosiaalihuollon muiden toimijoiden kanssa. Psykologi osallistuu tarvittaessa monialaisen asiantuntijaryhmän ryhmän toimintaan ja tekee tarvittavia psykologisia tutkimuksia kokonaisarvioinnin pohjalta.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologipalveluihin voi tulla esim. oppilaalta, vanhemmilta, opettajilta, terveydenhoitajilta tai koululääkäriltä. Kuntayhtymän kunnille tarjoama koulupsykologipalvelu on painottunut yksilölliseen opiskeluhuoltoon käytettävissä olevan resurssien johdosta.

Terveyskeskuspsykologit toimivat myös osana psykiatrista työryhmää ja ovat osa kuntoutuksen aikuisten ja nuorten asiakasyhteistyöryhmiä. Perheneuvola tarjoaa psykologipalveluja silloin, kun lapsen tai nuoren kasvuun ja tunne-elämän kehitykseen liittyy kysymyksiä.


Hyödyllisiä linkkejä:

Lasten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo

Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun

Lukusilta antaa vinkkejä lukemisen hitauteen

Vanhemmuus ja kasvatus (MLL)

Vanhemmuustiimin sivut (Väestöliitto)