Kuntayhtymän maksutaksa

Asiakkaalta perittävät maksut

Voimaan 1.1.2017

(Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 19.11.2015)

A) Avohoito

(Asiakasmaksulaki 734/92, 7-9 §, 25 §; Asetus 842/2014)

1. Lääkärikäyntien maksut

 • terveysasemilla asioinnista peritään käyntimaksu 20,90€ kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa
 • maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyessä suoraan osastolle
 • peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu 51,40€; ei alle 15-vuotiailta

2. Päivystyskäyntimaksut

 • Harjavallan terveyskeskuksella päivystysmaksu 28,70 € peritään päivystysaikana (arki-iltoina klo 20–21).
 • ei alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyessä suoraan päivystyksestä osastolle

3. Terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti

 • käyntimaksu 11,50€ kolmelta ensimmäiseltä hoitajakäynniltä kalenterivuodessa
 • hoitajamaksu peritään sairaanhoidollisista käynneistä, esim. injektiot ja infuusiot, ompeleiden poisto, päivystävä sairaanhoitaja (esim. vatsatauti, flunssa), haavan hoidot, rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset, kansansairauksien hoitoon liittyvät hoitajien vastaanotot (esim. astma, reuma, sydänsairaudet, INR-vastaanotto, diabetes), Doppler-tutkimus, muistihoitajan vastaanotto, korvahuuhtelu, Pef-seuranta
  • terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia (esim. rokotusohjelman mukainen rokotus, terveystarkastus, terveysneuvonta, ehkäisyyn liittyvä käynti); maksua ei peritä tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, päihteiden korvaushoidosta, eikä psykiatrisen hoidon käynneistä
 • maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, veteraaneilta, kunnallisen vanhainkodin pitkäaikaispotilailta, maksukaton ylittymisen jälkeen eikä asiakkaan siirtyessä suoraan osastolle.
 • hoitajamaksut kerryttävät maksukattoa
 • jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä hoitajalla että lääkärillä, ei hoitajakäyntimaksua peritä
 • peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu (51,40€; ei alle 15-vuotiailta)

4. Fysioterapiamaksut

 • yksilöterapiasta peritään 11,50 €/käyntikerta (maksukaton ylittymisen jälkeen maksuton)
 • kotikäynti 12,10 €/käyntikerta
 • veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen. Maksua ei peritä myöskään alle 18-vuotiailta eikä pelkästään apuvälinetarpeen arviointiin perustuvista käynneistä
 • apuvälineiden kotiinkuljetus ja asennus 20 €/tunti + kilometrikorvaus (minimiveloitus 15 €) (YH 19.12.2012/202 §)

 5. Hammashoitomaksut

 • alle 18-vuotiaille maksutonta
 • maksut määräytyvät toimenpiteiden mukaan.
 • hoitoon ja tutkimuksiin lisätään aina perusmaksu (maksuasetuksen 772/98 § 9 mukaiset enimmäiskorvaukset):

5.1 Perusmaksu

Suuhygienisti 10,30 €/käynti
Hammaslääkäri 13,30 €/käynti
Erikoishammaslääkäri 19,40 €/käynti

5.2 Tutkimukset:

a) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralla 8,50 €
b) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista hammaskuvalta 8,50 €
c) leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvauksesta 19,10 €

5.3 Ehkäisevä hoito

Kulloinkin voimassa oleva sairausvakuutuskorvaustaksa; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteet käyntikerralta 8,50 €

5.4 Sairauksien hoito

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 5 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä. Kultakin toimenpiteeltä:

Vaativuusluokka:

0-2 8,50 €

3-4 19,10 €

5-7 38,00 €

8-10 55,60 €

11- 78,00 €

5.5 Proteettiset toimenpiteet

a) proteesien hoito:

pohjauksella 55,60 €
korjaus 38,00 €

b) akryyliosa- ja kokoproteesi 185,80 €

c) kruunut ja sillat hampaalta 185,80 €

d) rankaproteesi 225,50 €

 • Edellä 1 ja 2 momentissa säädettyjen maksujen lisäksi oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä peritään aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle.
 • Erikoismateriaaleista peritään enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu
 • Jos potilaan annettujen käyttöohjeitten vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheutunut oikomislaitteen häviäminen tai vahingoittuminen, peritään häneltä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet kulut todellisten kustannusten mukaisina.
 • Henkilöllä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus (myös miinanraivaajat), ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.
 • Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään 15 vuotta täyttäneiltä käyttämättä jääneen ajan maksu 51,40€.
 • Hammashoidon maksut eivät sisälly maksukattoon
 • Myös odottavilta äideiltä peritään hammashoitomaksu

6. Kotisairaanhoiton/kotisairaalan maksut

 • käyntimaksu palveluista on 12,10 €/käynti (enint. 3 kertaa/vrk)
 • lääkärin kotikäyntimaksu 19,10 €/käynti
 • jos asiakkaalla on voimassa oleva kotipalvelun kuukausimaksu, ei kotisairaanhoitoa eikä lääkärin kotikäyntimaksua laskuteta
 • veteraaneille maksuton 1.1.2009 alkaen

> kotona annettava hoito ei kerrytä maksukattoa!

7. Laboratorio- ja röntgenmaksut

 • terveyskeskuksen määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset maksuttomia
 • terveyskeskuksessa yksityislääkärilähetteellä tehtävien laboratoriotutkimusten hinnat liitteenä olevan hinnaston mukaisesti (liite 1a omat tutkimukset, liite 1b keskussairaalan tutkimukset); röntgentutkimusten hinnat liitteen 2 mukaisesti.
 • laboratorio- ja röntgentutkimuksista peritään tutkimushinnan lisäksi tutkimusmaksu 9,30 €.
 • ultraäänitutkimuksista veloitetaan maksuasetuksen mukainen poliklinikkamaksu 41,70 € (peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu 51,40 € (laki 734/§ 92; asetus 912/92 § 25); ei veteraaneilta, osaston potilailta, vanhainkodin pitkäaikaispotilailta, koululääkärin lähetteillä tulleilta eikä maksukaton ylittymisen jälkeen.

8. Sarjassa annettava hoito

 • Sarjassa annettavasta hoidosta peritään 11,50 €/hoitokerta (esim. siedätyshoito, lääkinnällinen kuntoutus)
 • Maksullisten hoitokertojen enimmäismäärä on 45.
 • ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen
 • veteraaneille maksuton
 • ei peritä alle 18-vuotiailta

(kotona annettava hoito ei ole sarjahoitoa)

9. Muut

 • Silmänpohjatutkimuksista peritään maksuasetuksen mukainen poliklinikkamaksu 41,70 €

  (peruuttamattomasta poisjäännistä peritään käyttämättä jääneen ajan maksu 51,40 €); ei veteraaneilta
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehtävät spirometria -tutkimukset yms. hoitajan tekemät tutkimukset (esim. Holter) 38,20 €; erikoislääkärin tekemät tutkimukset (esim. ergometria) 201,00 € 

B) Todistusmaksut

(Asiakasmaksulaki 734/92, 23 §; Asetus 842/23.10.2013)

LÄÄKÄRINTODISTUKSET

1. TAVALLINEN 51,40 €

 • C-todistus, T-todistus
 • E-lausunto
 • lääkärintodistus vammaispalvelulain perusteella annettavan kuljetukseen hakemiseksi
 • vaihto-oppilastodistus
 • todistus invalidiprosentista verotukseen
 • hammaslääkäritodistus
 • todistus kypäräpakon vapauttamisesta
 • todistus turvavyön käytön vapauttamisesta 
 • meripalvelutodistus
 • todistus laskuvarjohyppääjä- ja sukeltajakurssille yms.
 • lausunto oikeudenkäyntiä varten
 • todistus hoitotukea varten
 • todistus vapaaehtoisesta asepalvelusta varten
 • lausunto holhousasioissa, kun asiakas omasta tai omaisensa aloitteesta pyytää
 • lausunto työvoimatoimistoa varten

2. AJOKORTTITODISTUS

Tieliikennelaissa (267/1981) säädetyistä ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta 61,80 €

Rintamamiestunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä maksua todistuksesta, joka oikeuttaa pääsyn veteraanikuntoutukseen (koskee myös muita sodanaikaisiin tehtäviin osallistuneita esim. miinanraivaajia ja lottia).

Jos lääkärintodistuksia ja -lausuntoja kirjoitetaan laitoshoidon aikana, niistä peritään maksu normaaliin tapaan.

Todistusmaksuissa ei ole ikärajoja, eivätkä ne kerrytä vuotuista maksukattoa.

C) Vuodeosastomaksut

(Asiakasmaksulaki 734/92, 12-13 §; Asetus 842/23.10.2014)

 • lyhytaikaisen laitoshoitomaksu 49,50 €/vrk
 • alennettu laitoshoitomaksu 22,80 €/vrk, kun maksukatto täynnä
 • päivä- tai yöhoidon maksu 22,80 € (ei peritä maksukaton ylittymisen jälkeen)
 • omaishoidon lakisääteinen vapaa 11,50 €/vrk (ei kerrytä maksukattoa; peritään myös maksukaton ylittymisen jälkeen)
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksu

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta enintään 85 % hoidettavan kuukausituloista maksuasetuksen mukaisin rajoituksin; henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 105 €.

(Jos avioparista suurempituloinen laitoksessa, lasketaan avioparin yhteistuloista 42,5 %)

 • Laitoshoidon maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt seitsemän.
 • Maksua ei peritä yli 5 vuorokauden poissaolon jälkeen.
 • Vuodeosastopotilailta ei laskuteta fysioterapiahoitoa erikseen
 • Lyhytaikaiseen hoitoon sisältyy kiireellinen hammashoito ja pitkäaikaiseen hoitoon suun terveys kokonaisuudessaan

Lähtöpäivä luetaan hoitovuorokaudeksi lukuun ottamatta tilanteita, joissa potilas lähetetään välittömästi toiseen hoitolaitokseen hoidettavaksi ja potilas sisäänkirjoitetaan vastaanottavaan laitokseen (maksuasetus § 2 ja § 12).

D) Kopiointimaksut

Asiakkaalle maksuttomat palvelut

 • neuvolapalvelut ja lasten rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset
 • koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut
 • työterveyshuollon palvelut työntekijälle 
 • puheterapiapalvelut
 • psykologipalvelut
 • terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon hoitajakäynnit; hoitajakäynnit liittyen tartuntatautilain mukaiseen hoitoon, päihteiden korvaushoitoon tai psykiatriseen hoitoon
 • terveyskeskuslääkärin määräämät laboratorio- ja röntgentutkimukset
 • sukupuolitautitestit (myös yksityisen määräämät)
 • fysioterapian ryhmiin osallistuminen
 • alle 18-vuotiaan suun terveydenhuollon käynnit ja toimenpiteet
 • alle 18-vuotiaiden lääkäri- ja hoitajakäynnit terveysasemalla
 • alle 18-vuotiaiden käynnit jalkahoitajalla
 • hoitoon liittyvät todistukset:
  • sairaslomatodistukset
  • todistus lapsen sairaudesta
  • matkatodistukset
  • nuorison terveystodistukset
  • tutkimus- ja hoitomääräykset
  • lausunto asevelvollisuudesta vapauttamiseksi
  • SVOL-lähete/maksusitoumus lääkinnälliseen kuntoutukseen
  • aborttilausunnot
  • sterilointitodistus
  • kuolintodistukset
  • holhoustodistukset (tuomioistuimen tai maistraatin määräyksestä)
  • todistus veteraanikuntoutusta varten
 • terveysasemalla käytettävät hoitotarvikkeet kuten lääkkeet, sidetarvikkeet ja katetrit
 • diabeetikoille, avannepotilaille ja eräille muille potilasryhmille jaettavat hoitotarvikkeet
 • käynnit sosiaalityöntekijällä ja potilasasiamiehellä
 • kutsuntoihin osallistuvien käynnit
 • isyystutkimukseen liittyvä lääkärikäynti
 • alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmat (B-lausunto Kelaa varten)

Veteraaneille maksutonta

(koskee myös miinanraivaajia ja Lotta-tunnuksen omaavia, joille on määritelty sotainvaliditeettiprosentti)

 • lääkärikäynti/hoitajakäynti
 • päivystyskäynti
 • fysioterapiakäynti
 • kotisairaanhoidon käynti
 • sarjassa annettava hoito
 • jalkahoidot
 • silmänpohjatutkimukset (poliklinikkamaksu)
 • UÄ-tutkimukset (poliklinikkamaksu)
 • todistusmaksut veteraanikuntoutusta varten
 • hammashoito (tarkastus, ehkäisevä hoito, protetiikkaan liittyvä kliininen työ)

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 691 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukattoa kerryttäneet avohoidon palvelut maksutta. Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee 22,80 euroon maksukaton saavuttamisen jälkeen. Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärikäynnit (vuosi-, käynti- ja päivystysmaksu), terveydenhuollon ammattihenkilön sairaanhoidollinen vastaanottokäynti, fysioterapia, sarjahoito (sis. jalkahoito ja siedätyshoito), poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon laitoksissa.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja esim. hammashoidosta, kotona annettavasta hoidosta, työterveyshuollosta, sairaankuljetuksesta ja lääkärintodistuksista, eikä erikoismaksuluokan lisämaksuja, yksityislääkärinlähetteellä tehtävien laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksuja, tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esim. toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Tätä varten hän voi pyytää terveyskeskuksesta seurantakortin. Alkuperäiset maksukuitit on kuitenkin säilytettävä, sillä ne on esitettävä tarvittaessa ennen kuin asiakas saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä maksukattoon liittyvissä asioissa yhdyshenkilöinä toimivat 

Harjavallan terveysasemalla terveyskeskussairaalan osastonsihteeri 044 450 3260
Kokemäen terveysasemalla Aino Vähä-Heikkilä 044 450 3810

Viivästyskorko

Jos palvelusta määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, maksamattomat laskut lähetetään perintätoimistoon. Perintätoimisto laskuttaa suoraan asiakasta.

Tarkemmat säädökset

Maksujen määräytymisestä ja perusteista on tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa.