Yhteisvoimin kotona

Kaste-logoYhteisvoimin kotona -hankkeen tavoitteena on, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Hankeen päätavoitteena on ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen.

Hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Kaste-Länsi hankkeessa mukana olevat kunnat ja kuntayhtymät (6) toteuttavat kehittämisosioissaan sovittuja hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2014–31.10.2016.

KSTHKY:n kehittämisosio

Alueen kunnat (Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila) ovat yhteistyössä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa kehittämässä ikääntyneiden palveluja asiakaslähtöisiksi ja kotona selviytymistä tukeviksi. Kehittämistyö painottuu nyt ennakoivaan ja hyvinvointia tukevaan suuntaan. Hankkeen aikana pyritään löytämään asiakkaan kotona pärjäämistä uhkaavia toimintakyvyn vajauksia ja riskejä sekä kehittämään keinoja toimintakyvyn parantamiseksi. Lisäksi yhteistyötä tiivistetään siten, että mallit luodaan yhteisiksi toimintakäytänteiksi kuntien alueella.

Kotona asumisen halutaan olevan turvallista ja ikääntyneelle merkityksellistä elämää.

Hankkeessa luotavien toimintamallien avulla keskitytään ikäihmisten kotona asumisen varhaiseen puuttumiseen palvelujen laadun parantamisen kautta. Tässä palvelujen laadun parantaminen tarkoittaa kotona asumista tukevien palvelujen lisäämistä, ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kohentamista, asuinympäristön epäkohtiin puuttumista, palvelurakenteen kehittämistä ja kotihoidon henkilöstön kouluttamista.

Hankkeen avulla kehitetään paikallisia tarpeita Keski-Satakunnan voimavaroista ammentaen. 

Loppuraportti

Hanke on päättynyt. Loppuraportti on luettavissa hankkeen Innokylä-sivustolla: Yhteisvoimin kotona -hankkeen loppuraportti.