Ajankohtaista

7.2.2019

Tarjouspyyntö julkisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia tarkastuspalveluista.

Pyydämme tarjoustanne Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kuntalain 122 §:n mukaisen tilintarkastuksen suorittamisesta vuosina 2019-2021 sekä optiona vuosina 2022, 2023 ja 2024 sekä jäljempänä erikseen mainituista muista tehtävistä siten, että tarkastuksessa noudatetaan JHTT ry:n suositusta ”Hyvä tilintarkastustapa julkishallinnossa”.

Hankinta tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hankinnasta on ilmoitettu www.hankintailmoitukset.fi sivuilla.

1.  TARKASTUSPALVELUN OSTAJA, HANKINTAYKSIKKÖ

Kuntayhtymän nimi:
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Hankintayksikön nimi:
Tarkastuslautakunta

Osoite:
Koulukatu 2, 
29200 Harjavalta

 2.   TARKASTETTAVAN KOHTEEN KUVAUS

Tarkastettava kohde on Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat:

 • Eurajoen kunta,
 • Harjavallan kaupunki,
 • Kokemäen kaupunki,
 • Nakkilan kunta

Kuntayhtymän asukasluku on n. 30.000 asukasta. Perusterveydenhuollon tehtävien lisäksi kuntayhtymä huolehtii jäsenkuntiensa puolesta vammaispalveluista, lastenvalvonnan tehtävistä sekä päihdehuollon avopalveluista ja katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjauksesta, tuesta ja kotiuttamisesta sekä asumispalveluista.

3.   TARKASTUKSEN LAAJUUS JA SISÄLTÖ

Tarjousta pyydetään lakisääteisestä JHTT-tilintarkastuksesta.

Tarkastuspäivien määrä: Tilaaja ilmoittaa arvionaan, että lakisääteisen tarkastuksen laajuus ja jonka perusteella tarjoukset vertaillaan on 15 tarkastuspäivää/vuosi (7.5 h/päivä). Määrään sisältyy tällöin tarvittava raportointi sekä tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjän tehtävät.  Kokouksia tarkastuslautakunnalla on vuodessa noin 5-6.

Tarkastuskohteessa tehdyn työn osuuden tulee olla vähintään 80 % tarkastuksen kokonaistyöpanoksesta. Vastuunalaisen JHTT-tilintarkastajan osuuden tarkastuksen työpanoksesta tulee olla vähintään 85 % kokonaistyöpanoksesta.

Tarkastuslautakunta voi antaa myös muulle henkilölle tai yhteisölle kuin tilintarkastajalle toimeksiantoja tarpeelliseksi katsomiensa selvitysten tai erikoistarkastusten tekemiseksi.

Tilintarkastajan avustaminen

Tarjouksessa on esitettävä kuvaus tarjoajan tarkastusryhmästä (JHTT-, KHT- ja HTM-tilintarkastajien ja avustavan henkilöstön määrä jne.). Tarjoukseen tulee sisältyä sitoumus, että päävastuullinen JHTT-tilintarkastaja vastaa siitä, että tarkastuspalvelulle asetetut vaatimukset tulevat täytetyiksi myös avustajien tekemän työn osalta.

Tilintarkastajan omistaja- ja taustayhteisöjen edellä tarkoitetuista toimeksiannoista on ilmoitettava tarkastuslautakunnalle.

4.   SOVELTUVUUSVAATIMUKSET

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittäviä taloudellisia, teknisiä tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Tarjoukseen liitettävät selvitykset taloudellisista ja teknisistä edellytyksistä (eivät saa olla 3kk:ta vanhempia):

 1. kaupparekisteriote
 2. tiedot ennakkoperintärekisterilain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitsemisestä
 3. veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty 
 4. työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus työeläke- ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja vakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty
 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 6. vakuutusyhtiön todistus työntekijöiden vastuuvakuutuksesta, potilasvakuutuksen ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista
 7. selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä.

Todistukset voi korvata yritystä koskevalla Tilaajavastuu.fi raportilla, joka sisältää kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset. 1-4 kohdissa mainitut todistukset/selvitykset tulee esittää tilaajalle 12 kuukauden välein.

Vastaavat selvitykset tulee toimittaa myös alihankkijan/-joiden osalta.

5.  SOPIMUSKAUSI

Sopimus koskee vuosien 2019 – 2021 tilintarkastusta. Lisäksi pidätetään oikeus optiovuosien 2022, 2023 ja 2024 käyttämiseen. Tilaaja tekee erillisen päätöksen 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä mahdollisen optiovuoden käytöstä. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden.

6.  HINNAT JA HINTOJEN TARKISTAMINEN, MAKSUEHDOT

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalvelujen hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

Lakisääteinen tilintarkastus

Tarjouksessa tulee antaa kiinteä kokonaishinta jaoteltuna vuosille 2019- 2021. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä mahdollisten lisäpäivien hinta.

Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa.

Tarjoushinnat tulee olla kiinteät koko sopimuskauden. Hintaa voidaan tarkistaa tämän jälkeen kustannusten muutosta vastaavasti vuosittain, jolloin ensimmäinen tarkistusajankohta voi olla aikaisintaan kolmen (3) vuoden päästä sopimuksen alkamisesta. Palveluntuottajan tulee tehdä kirjallinen esitys hinnan muutoksesta vähintään kolme kalenterikuukautta ennen aiottua hinnan muutosta tilaajalle. Hinnantarkistusesityksessä on yksilöitävä ne kustannustekijät, johon hinnanmuutos perustuu ja niiden tulee olla toisen osapuolen tarkistettavissa. Vetoamista yleiseen kustannustason nousuun ei voida pitää hyväksyttävänä perusteena hinnan korottamiselle. Lähtökohtana hyväksyttävässä hinnanmuutoksessa voivat olla tehdyt työmarkkinaratkaisut ja lakimuutokset. Todennettavissa olevaa kustannustason nousua verrataan sopimuskauden ensimmäisen kalenterivuoden hintaan.

Maksuaika on 21 pv netto hyväksyttävän laskun saapumisesta tilaajalle. Laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen tehdyn työn perusteella. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 momentin (633/1982) mukainen.

7.  ALIHANKINTA

Tarjoajalla on oikeus teettää osa tarkastuspalvelusta alihankintana. Tarjouksessa tulee mainita, käyttääkö tarjoaja alihankkijoita. Tarjouksen jättäminen sisältää sitoumuksen siitä, että päävastuullinen JHTT -tilintarkastaja vastaa siitä, että tarkastuspalvelulle asetetut vaatimukset tulevat täytetyiksi myös avustajien ja alihankkijan tekemän työn osalta. Sopimuskumppanina tilaajalle toimii vain tarjouksen jättänyt taho. Alihankinnassa on ketjutuskielto.

8.  MUUT SOPIMUSEHDOT

Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esim. olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan sopijaosapuolille.

Tarjouskilpailun ratkettua toimittajan kanssa laaditaan kuntalain mukaista JHTT- tilintarkastusta koskeva sopimus. Palveluntuottajaa sitoo laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Sopimuksen irtisanominen sopimuskaudella on molemmilla osapuolilla kuusi (6) kuukautta.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimieliseen ratkaisuun, sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Satakunnan käräjäoikeudessa, elleivät ne ole muussa järjestyksessä käsiteltäviä.

9.  TARJOUSASIAKIRJAT

Tarjouspyyntö koskee kokonaisuutta. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Tarjoukset eivät saa sisältää salassa pidettäviä tietoja. Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina.

 Tarjouksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 Tiedot tarjoajasta: JHTT -yhteisö

 • Toiminnan aloittamisvuosi
 • JHTT-pätevyyden omaavien tarkastajien osuus JHTT-yhteisön koko tarkastushenkilöstön määrästä
 • Onko tarkastustoiminnan perustana laadunvarmistusjärjestelmä
 • Kuvaus laadun varmistuksen järjestelmästä
 • Kuvaus siitä, minkälaista erityisosaamista yhteisöllä tilintarkastuksessa on käytettävissään
 • Ulkoisen tarkastuksen prosessikuvaus – kuvaus tilintarkastusjärjestelmästä
 • JHTT-yhteisön ”CV”
 • Selvitys, miten ja millä resursseilla JHTT-yhteisö tekee kehittämistyötä
 • Selvitys vastuuvakuutuksesta
 • Referenssit
 • Kuvaus voimassa olevasta laadunvalvontajärjestelmästä

Tiedot tarjottavasta lakisääteisestä JHTT-tilintarkastuspalvelusta

 • Tarkastuspäivien lukumäärä vuodessa (joko tilaajan arvioima tai JHTT-tarkastajan oma ilmoitus)
 • Tarkastuspäivän hinta euroa, sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset, myös matkakustannukset
 • Vastuullisen tarkastajan nimi ja yhteystiedot
 • Vastuullisen tarkastajan CV ja referenssit
 • JHTT-auktorisoidun tarkastajan (henkilön) työn osuus kokonaistarkastuksesta
 • Avustava tarkastaja/-t: työn osuus kokonaistarkastuksesta, henkilöiden lukumäärä, auktorisoinnit, osaaminen ansioluetteloineen
 • Alihankkijat: työn osuus kokonaistarkastuksesta sekä kuvaus alihankkijasta kohdan ”Tiedot tarjoajasta: JHTT-yhteisö” mukaisella tavalla
 • JHTT-tilintarkastuksen kokonaishinta / vuosi (sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset, ml matkakustannukset)
 • Selvitys tarkastuksen raportoinnista

 Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.6.2019 saakka. Osatarjouksia ei hyväksytä.                     

10.  TARJOUSTEN VALINTAPERUSTEET JA ARVIOINTIKRITEERIT

Tarjouksista hyväksytään se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein:

Tilintarkastuspalvelun kokonaishinta, osuus 70 %

Hintavertailussa halvin tarjous saa 70 pistettä. muut tarjoukset pisteytetään kaavalla: halvin hinta/vertaileva hinta.

Tilintarkastuspalvelun laatu, osuus 30 %

 • Osaaminen, luotettavuus (vastuunalaisen JHTT-tilintarkastajan kokemus perusterveydenhuollon tarkastuksessa, muut ansiot ja osuus tarkastuspäivistä, tarkastusryhmän henkilöiden lukumäärä, heidän koulutuksensa ja kokemuksensa, erityisosaaminen)       

Laatupisteet:

Vastuunalaisen tilintarkastajan kokemus perusth:n tilintarkastajana (JHTT –tutkinnon suorittamisen jälkeen) viimeisen viidentoista vuoden ajalta:

 • yli 10 v. = 10 p.
 • 8 – 10 v. = 5 p.
 • 5 – 7 v. = 2 p.
 • alle 4 v. = 0 p.

Avustavan/avustavien tarkastajien kokemus perusterveydenhuollon tilintarkastuksesta (keskiarvo):

 • yli 10 v. = 10 p.
 • 5 – 10 v. = 5 p.
 • alle 5 v. = 0 p.

Tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksesta:

 • yli 10 v. = 10 p.
 • 5 – 10 v. = 5 p.
 • alle 5 v. = 0 p.

Korkeimman hinta- ja laatupisteiden tarjoaja voittaa tarjouskilpailun.

11.  TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN

Tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2019 kello 12.00 osoitteella:

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 HARJAVALTA 

tai sähköpostilla: harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi

asiatunnus ”TILINTARKASTUSTARJOUS 2019 – 2021”.

Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarkastuslautakunnalla ja kuntayhtymän valtuustolla on oikeus päättää neuvottelumenettelyyn siirtymisestä tai hylätä kaikki tämän tarjouspyynnön perusteella annetut tarjoukset ja määrätä asia uudelleen valmisteltavaksi. Tarjoajalla ei ole tämän johdosta oikeutta korvaukseen.

12. LISÄTIEDOT 

Hankintaa koskevat tiedustelut ja tarkentavat kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi viimeistään 21.2.2019 klo 12.00. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot.

Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kotisivuilla www.ksthky.fi viimeistään tiistaihin 26.2.2019 mennessä. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia.

13.  TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET

Tilinpäätös 2017

Harjavalta 7.2.2019
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunta
puolesta

Hanna-Leena Markki
kuntayhtymän johtaja 


Palaa otsikoihinKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja on noin 30 400 asukasta.

Henkilökuntaa kuntayhtymässä on kaikkiaan noin 300. Kuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Kokemäellä (toimipiste myös Kauvatsalla), Eurajoella (toimipiste myös Luvialla) sekä Nakkilassa.

Kuntayhtymän tuottamat ja järjestämät palvelut sisältävät avosairaanhoidon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, kotisairaanhoidon, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan, erityistyöntekijöiden palvelut, suun terveydenhuollon, terveyskeskussairaalatoiminnan, vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä lastenvalvojan palvelut.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksen mukaan kuntayhtymä panostaa laaja-alaiseen perushoitoon ja hyvään erityisosaamiseen edistämällä henkilöstön vahvaa ammattitaitoa ja moniammatillista tiimityötä.